Cíle a přínosy projektu ENCOUNTER


Výzkumný tým v České republice bude zkoumat zkušenosti dospívajících s jejich přirozenými mentorskými vztahy včetně dynamiky a vnímaných přínosů a genderového srovnání těchto vztahů v perspektivě dospívajících.


Projekt ENCOUNTER má také za cíl také konceptualizovat teoretický rámec fenoménu přirozeného mentoringu v interdisciplinární perspektivě zaměřené na dítě v souladu s Úmluvou o právech dítěte UN (UNCRC).


Tři hlavní cíle projektu ve shrnutí:


· 1: Prozkoumat charakteristiku, dynamiku a vnímané přínosy přirozených mentorských vztahů mezi dospívajícími a jejich významnými dospělými v kontextu EU (ČR).


· 2: Konceptualizovat teoretický rámec fenoménu přirozeného mentoringu v interdisciplinární, na děti a dospívající zaměřené, perspektivě.


· 3: Porovnat rozdíl v dynamice a charakteristice NMRs podle genderu a porovnat NMRs v ČR a v mezinárodním kontextu.


Projekt ENCOUNTER je organizovaný pod garancí Katedry psychologie a věd o životě na Fakultě humanitních studiíí UK. Partnery projektu jsou 1. Katedra studia dětství (Dept. Of Children´s Studies) na Pedagogické fakultě National University of Ireland, Galway v Irsku a 2. Mentoring Europe, zastřešující organizace mentoringu v Evropě.


Projekt ENCOUNTER má přístup, zaměřený na dítě (0-18 let podle UN Úmluvy o právech dítěte) a jeho aktivní aktérství (Active agency) ve vztazích s významnými dospělými. Tímto přístupem je inovativní nejen v oboru mentoringu pro děti a dospívající. Výzkumný design je navrhžený v souladu s nejnovějšími metodami výzkumu s dětmi a dospívajícími s důrazem na komunikaci, zaměřenou na dítě (child-centred research methods).

Přínosy ENCOUNTER projektu budou následující:


1. Výsledky budou šířeny prostřednictvím akademických publikací s veřejným přístupem, aby měl projekt v oblasti mentoringu vliv mezi odbornou veřejností.


2. Bude probíhat komunikace o tématech a výsledcích projektu ENCOUNTER napříč různými mediálními výstupy ve spolupráci s partnery ENCOUNTER, např. prostřednictvím seminářů pro odbornou veřejnost apod.


3. Na akademické úrovni je cílem začlenit témata ENCOUNTER do výuky hostující instituce, Fakulty humanitních Studií UK. Zejména perspektiva studia dítěte, dětí a dětství s dítětem v centru pozornosti zkoumání bude představeno studentům Karlovy University. Perspektiva studia dětství bude začleněna do modulů ENCOUNTER i mimo něj.


4. Na úrovni politiky a praxe v českém kontextu budeme rozvíjet a navázat na přístup zaměřený na dítě (child-centred approach) v akademickém výzkumu mentorigu v kontextu České republiky a v praxi dětského vzdělávacího systému ve škole s potenciálním provedením v mezinárodním kontextu


5. Na úrovni mezinárodního výzkumu mentoringu mladistvých vytvoříme mezioborový a mezinárodní výzkumný tým, který se bude zabývat výzkumem mentoringu dětí a mladistvých.

Cílem je vytvořit:

1.) konkurenceschopný grant na výzkum v Horizon Europe (návrh grantu ERC) na témata ENCOUNTER,

2.) spolupracovat na návrhu knihy (nebo zvláštní vydání periodika) na témata projektu ENCOUNTER,

3.) mezinárodní mentoringový program na osvojení si mentorských dovedností pro širokou populaci dětí a mladistvých na základě výsledků ENCOUNTER.


6. Na úrovni sociální politiky a praxe sociálních služeb v kontextu EU vypracujeme metodické pokyny a sady nástrojů ke zvýšení povědomí o výhodách NMRs a umožníme tak dětem iniciovat a udržovat mentoringové vztahy.
Poslední změna: 25. říjen 2023 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Hlavní řešitelka projektu:

Tereza Javornicky Brumovska, PhD.

Email: tereza.brumovska@fhs.cuni.cz


Asistentka výzkumu:  Markéta Michalcová

Email: michalcma@cuni.cz

Email projektu: encounter.mentoring@fhs.cuni.cz


Supervize projektu/Supervisor:

Doc.Gabriela Seidlova Malkova, PhD.


Co-Supervize projektu :

Prof. Michal Molcho, PhD.


Hostující instituce projektu ENCOUNTER

Univerzita Karlova


Fakulta humanitnich studii

Katedra psychologie a věd o životě


U Kříže 625/9, 158 00 Praha 5
Partneři